កំណែ Facebook ថ្មីនៅលើ ios

លោកអ្នកដែលប្រើ Facebook នៅលើ iOS (iPhone) មុខជានិយាយថាRead more ...

Facebook បន្ថែមមុខងារ Find Friends Nearby

មួយរយះក្រោយនេះមានអារម្មណ៍ថា Facebook មានការ Update ច្រើន តែការ UpdateRead more ...

Friendthem ត្រៀមប្តឹង Facebook លូចidea ធ្វើ Find Friends Nearby

Friendthem ត្រៀមប្តឹង Facebook ដែលទើបតែបានបញ្ចេញមុខងារ Find Friends Nearby ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះRead more ...

Facebook មានការកែប្រែ Comment របស់ខ្លួនឯងបានហើយ

ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានអនុញ្ញាតិអោយអ្នកប្រើប្រាស់កែនូវការRead more ...