តារាងតម្លៃ ទូរស័ព្ទ ( 16.8.2012 )


រាល់តម្លៃទាំងអស់នេះជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ប្រចាំថ្ងៃ 16.8.2012
***Apple
iPad3 16GB តម្លៃ $610
iPad3 32GB តម្លៃ $705
iPad3 64GB តម្លៃ $810

Read more ...

តារាងតម្លៃ ទូរស័ព្ទ ( 14.7.2012 )

តារាងតម្លៃ ទូរស័ព្ទ ( 14.7.2012 )
***Apple
iPad3 16GB តម្លៃ $630
iPad3 32GB តម្លៃ $730
iPad3 64GB តម្លៃ $820

Read more ...

តារាងតម្លៃ ទូរស័ព្ទ


រាល់តម្លៃទាំងអស់នេះជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ប្រចាំថ្ងៃ 14.6.2012

Read more ...

តារាងតម្លៃ Galaxy S III,iPhone 4S,iPad3


រាល់តម្លៃទាំងអស់នេះជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ប្រចាំថ្ងៃ

Read more ...

តារាងតម្លៃ Galaxy S III , iPhone 4S , iPad3


រាល់តម្លៃទាំងអស់នេះជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ប្រចាំថ្ងៃ 2,6,2012
Galaxy S III I9300

Read more ...

តារាងតម្លៃ iPhone 4S,iPad3 ប្រចាំថ្ងៃ 25,5,2012


រាល់តម្លៃទាំងអស់នេះជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល

Read more ...

តារាងតម្លៃ iPhone 4S,iPad3 ប្រចាំថ្ងៃ 19,5,2012

រាល់តម្លៃទាំងអស់នេះជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល

Read more ...